Oferta

OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA

księgi rachunkowe

 • opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości,
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów źródłowych,
 • dekretowanie, księgowanie dokumentów (w tym rozliczanie transakcji walutowych: delegacje zagraniczne, eksport, import, WNT, WDT, rozliczanie operacji na rachunkach walutowych),
 • prowadzenie pełnej ewidencji finansowo – księgowej w oparciu o przepisy prawa bilansowego,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego (w tym naliczanie amortyzacji) i majątku obrotowego,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i zaliczek na pdof, wysokości podatku VAT,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych, rocznych (VAT, PIT, CIT),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych GUS,


księgowość uproszczona (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

 • kontrola formalno - rachunkowa dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej/podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • rozliczenia ZUS właściciela firmy
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wysokości podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT,
 • inne - wynikające z przepisów lub na życzenie Klienta.

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie całości spraw związanych z nieobecnością pracowników: urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, zwolnienia lekarskie, itp.,
 • prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników: zgłoszenia, wygłoszenia, deklaracje miesięczne, raporty imienne, itp.,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników (na żądanie),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach: PIT-11,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych GUS.

USŁUGI KONSULTINGOWE

 • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego,
 • opracowanie studium wykonalności lub planu przedsięwzięcia,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania,
 • monitoring realizacji projektu, weryfikacji kwalifikowalności kosztów,

POZOSTAŁE USŁUGI

 • sporządzanie analiz finansowych,
 • opracowywanie budżetów, indywidualnych raportów dla Zarządu
 • przygotowywanie wniosków kredytowych,
 • pomoc w założeniu firmy,
 • bieżące konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem firmy,
 • audyt dokumentacji i dotychczasowej ewidencji.
You are here