OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA

księgi rachunkowe

 • opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości,
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów źródłowych,
 • dekretowanie, księgowanie dokumentów (w tym rozliczanie transakcji walutowych: delegacje zagraniczne, eksport, import, WNT, WDT, rozliczanie operacji na rachunkach walutowych),
 • prowadzenie pełnej ewidencji finansowo – księgowej w oparciu o przepisy prawa bilansowego,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego (w tym naliczanie amortyzacji) i majątku obrotowego,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i zaliczek na pdof, wysokości podatku VAT,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych, rocznych (VAT, PIT, CIT),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych GUS,


księgowość uproszczona (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

 • kontrola formalno - rachunkowa dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej/podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • rozliczenia ZUS właściciela firmy
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wysokości podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT,
 • inne - wynikające z przepisów lub na życzenie Klienta.
You are here